Tuesday, September 28, 2021

⚖️ ... EQUALITY VS EQUITY : PHÂN BIỆT BÌNH ĐẲNG vs CÔNG BẰNG⚖️
 bức ảnh đầu tiên:    Cả 03 người sẽ được hưởng lợi từ  mọi sự hỗ trợ ngang nhau. Họ đang được đối xử BÌNH ĐẲNG .
 bức ảnh thứ hai:  Cả 03 người   được hỗ trợ khác nhau để giúp họ có quyền tiếp cận  bình đẳng vào trò chơi. Họ đang được đối xử CÔNG BẰNG .
bức ảnh Thứ ba: cả ba người đều có thể xem  trò chơi mà không có bất kỳ hỗ trợ hoặc tiện nghi nào vì nguyên nhân của sự bất công bằng đã được giải quyết. Mọi Rào cản hệ thống đã được loại bỏ.