Tuesday, September 28, 2021

‍💼 ...THE FOUR STAGES OF EMPLOYEE ENGAGEMENT: 04 GIAI ĐOẠN GẮN KẾT NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨCGIAI ĐOẠN 1: WHAT DO I GET 
  • tôi nhận được gì từ công việc và tổ chức
GIAI ĐOẠN 2: WHAT DO I GIVE ?
  • tôi đóng góp được gì từ công việc và tổ chức
GIAI ĐOẠN 1: DO I BELONG ?
  • tôi có thuộc về tổ chức này ko?
GIAI ĐOẠN 1: HOW CAN WE GROW?
  • tôi phát triển được những gì/phát triển như thế nào trong tổ chức này