Thursday, May 23, 2019

🏹 ...MỸ-TRUNG CHIẾN KỶ: TRẬN CHIẾN QUAN ĐỘ

Mùa Hè năm Trump Béo thứ 3, Google nhận mật thư của Hoàng Đế, tập hợp các lộ chư hầu là bọn Intel, Qualcomm,.... kéo quân đến Quan Độ, hạ trại san sát dài 40 dặm, chuẩn bị vượt sông Hoàng Hà, tiêu diệt Huawei.

Lại nói, bấy giờ có kẻ mưu sĩ đứng ra can rằng: Bọn Huawei ăn lộc nhiều đời của Tập Bản Sơ, phần cứng giá rẻ phát triển khắp nơi rất hùng hậu. Quân ta đường xa mệt mọc, đánh một trận e rằng khó chắc thắng chăng? Trump Béo ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, bảo: Bọn ấy không có phần mềm của Google, chip của Intel, Qualcomm, thì cũng chỉ là xương khô trong mả mà thôi. Nói xong, phất áo đi vào, lại ngoái đầu nhắc bọn Hứa Chử, Điển Vi, hễ ai còn bàn lui là chém không phải hỏi.

Sau trận này, một dải ở miền bắc sông Hoàng Hà được bình định. Sử gọi là trận Quan Độ.

HỒI 7.

====

Lại nói, bấy giớ Trump Béo dẫn đại quân tới Bến Quan Độ, cho quân hạ trại. Bọn Google làm tiên phong, hạ trại sát mép nước, cho người ngựa nghỉ ngơi. Bọn Intel, Qualcomm chia nhau ra hai hướng đóng trại ở bìa rừng, trắng xoá suốt cả một vùng rừng núi hơn 40 dặm.

Trump Béo cùng một đám tuỳ tùng đi ngựa lên sườn núi, nhìn sang bên kia sông. Bên ấy Tập Bản Sơ cũng cho đắp luỹ đào hào, cờ quạt trống chiêng inh ỏi. Tập lại sai bọn thái giám sáng tác một bài bolero, bắt dân quân vừa đào đất vừa hát, vang vọng cả sang bờ Nam.

Trump Béo ghìm cương ngựa, quay ra hỏi tả hữu:

- Bọn nó hát cái gì mà nghe khí thế phết nhỉ.

Lúc ấy, Lý Thành là một tiểu tướng ở Brookings, vốn người Hà Bắc, nên thạo tiếng thổ dân, tế ngựa lên nói nhỏ vào tai Trump. Trump nghe xong giận tím tái mặt mày, trợn mắt nhìn về bờ Bắc nghiến răng bảo:

- Tập Béo hỗn lắm. Rồi sẽ biết tay ta.

Trump vừa dứt lời, thì thấy dưới sông từ phía Tây đi tới một hạm đội, tiến thẳng tới Quan Độ hội binh. Thám mã chạy tới báo rằng:

- Có một dũng tướng tự xưng là ARM, dòng dõi Anh Cát Lợi, nghe chiếu của Thiên tử phạt bọn Huawei, kéo đến xin được ra mắt chúa công.

Trump ngửa mặt lên trời cười ha hả, bảo:

- Ta định sau khi vượt sông, sẽ dùng hoả công. Phen này Trời giúp ta rồi!!!

Nguyên ARM mà một bộ tộc xuất thân trên núi cao vùng Thanh Hải, chuyên sống bằng nghề săn hổ báo, sống thành từng nhóm nhỏ trên núi cao. Bọn họ rất có tài luyện sắt. Sắt của ARM luyện ra không bao giờ rỉ, cứng rắn vô cùng. Nếu để dùng chế mũi tên, thì bắn đâu thủng đấy. Cả vùng Trung Nguyên từ Thiểm Tây đến ven biển nước Sở, đều phải dùng thép của bộ tộc ARM để làm mũi tên. Ngay quân Huawei cũng phải dùng loại sắt đặc biệt này để làm tên và mũi giáo. Thế nên, ARM về hội binh đợi lệnh dưới bến, khiến Trump vô cùng mừng rỡ.

Lúc mặt trời lên bằng con sào, lại thấy nhiều nhóm tráng sĩ lục tục kéo tới, như bọn Panasonic ở bên Phù Tang, cũng mộ một đội nghĩa binh vượt biển sang, đến dựng trại ở chân đồi.

Trump Béo quay ra bảo tả hữu:

- Bọn Phù Tang ngày xưa vốn rất thiện chiến. Quân ta lúc ấy cũng phải kinh sợ. Nhưng từ khi đức Thái Tổ ta bình định xong xứ đó, giáo huấn tốt tươi, nên bọn chúng trở nên rất lành. Mấy chục năm nay chỉ nuôi gà nuôi lợn bán cho Trung Nguyên. Nhưng máu chảy trong lòng bọn nó, vẫn là dòng võ sĩ đạo. Khi nào lâm trận, chiến đấu rất hăng. Không thể coi thường.

Lúc ấy bỗng nghe tiếng ồn ào ngoài trại, một lúc thấy Hứa Chỉ cắp nách một người vào ném bịch xuống đất. Trump đang uống Coca, liền quay ra hỏi:

- Có việc gì mà ầm lên thế.

Hứa Chử trợn tròn mắt bảo:

- Có đứa thư sinh này, cứ đứng trước cửa trại mà chửi Chúa Công. Tôi bắt nó vào đây chịu tội.

Trump nhìn ra, thì thấy một nho sinh trắng trẻo hơi bệu bệu, tóc tai xoã xượi, mặc áo sợi gai, đang bò lồm cồm dưới đất. Nhìn một lúc, thấy quen quen.

Bấy giờ, mưu sĩ của Trump là Peter Navarro, quay ra bảo:

- Ta biết tên này. Hắn tên là Thomas, họ là Friedman. Là một cuồng sĩ ở Hàng Châu. Thường hay viết thơ viết văn, bọn thiếu nhi thường truyền nhau đọc. Hắn có làm mấy bài phú được liệt vào hàng Best Seller, như là bài Thế Giới Phẳng Trường Phú, hay là Ấm-Chật Phú. Hắn đi nhiều hiểu rộng, quả là một tay tuấn kiệt, nhưng mỗi tội trước giờ hay bố láo lăng nhục chúa công!

Trump Béo uống nốt ngụm Coca, ném cái cốc nhựa xuống đất, phẩy tay bảo:

- Ôi, bọn cuồng sĩ. Chấp làm gì. Cho nó cái thuyền, thả ra giữa sông.

Bấy giờ Thomas Friedman đã ngồi được dậy, chắp hai tay nói:

- Tôi đến đây làm kinh động mạc phủ, nhưng có ý này xin được dâng lên.

Đoạn rút trong tay áo ra một cuộn sách bằng thẻ tre, nhìn rất cổ, dâng lên cho Trump Béo.

Trump Béo cầm lên xem, cứ nghĩ là một bộ Binh Pháp của cổ nhân, nhưng lại thấy bên ngoài có 4 chữ triện viết theo lối nhà Hạ: NỮU ƯỚC THỜI BÁO.

Không biết Friedman muốn bày ý gì, xem status sau sẽ rõ.

(còn tiếp)

tác giả NGUYEN DUC THANH
Minh họa ẤM CHÈ PHAN THANH NAM