Thursday, April 11, 2019

🍎🍎...CHUYỆN XE TÁO VÀ 5 ĐỒNG TIỀN VÀNG🍎🍎🍎🍎🍎

Một ông vua ngồi trong hoàng cung và nghe thấy tiếng rao ngoài cửa sổ: "Táo nào, táo ngon đây!"

Nhà vua nhìn ra thấy một ông già với một chiếc xe đẩy bán táo, và xung quanh - đám đông người mua.

Vua thấy thèm ăn hoa quả bèn gọi quan nhất phẩm đến và nói: "Đây là 5️⃣ đồng tiền vàng, hãy đi mua táo cho ta".

Quan nhất phẩm cho gọi quan cửu phẩm và nói: "Đây là 4️⃣ đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo".

Quan cửu phẩm gọi cho quan bộ lễ và nói: "Đây là 3️⃣ đồng vàng, hãy chạy đi mua táo".

Quan bộ lễ gọi đội trưởng thị vệ và nói: "Đây là 2️⃣ đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo."

Đội trưởng thị vệ gọi một người lính canh và nói: "Đây là 1️⃣ đồng tiền vàng, hãy chạy đi mua táo".

Tên thị vệ bước ra và tóm cổ ông già: "Này, ông đang hò hét cái gì vậy? Đây là chợ hay là hoàng cung?" "Xéo khỏi đây ngay, tịch thu hết táo.🍎🍎🍎 🍎🍎🍎"

Thị vệ quay trở về và nói: "Đây, thưa đội trưởng, một món hời. 1️⃣  đồng tiền vàng được một nửa xe táo🍎🍎🍎🍎 🍎 ".

Đội trưởng đi đến quan bộ lễ: "Đây, thưa ngài, 2️⃣  đồng tiền vàng được một bao tải táo🍎🍎🍎  🍎".

Quan bộ lễ đi đến gặp quan cửu phẩm: "Đây, 3️⃣  đồng tiền vàng được một túi táo🍎🍎 🍎".

Quan cửu phẩm đến gặp quan nhất phẩm: "Đây, 4️⃣  đồng tiền vàng được một nửa túi táo  🍎🍎. Biết làm sao được, thưa ngài, lạm phát mà."

Quan nhất phẩm xuất hiện trước mặt nhà vua: "Đây, thưa bệ hạ, như ngài đã ra lệnh - 5️⃣  quả táo đây ạ. 🍎"

Nhà vua ngồi trong cung điện và nghĩ: "5️⃣  quả táo - 5️⃣  đồng tiền vàng, 1️⃣ quả táo - 1️⃣ đồng tiền vàng, mà dân chung tranh giành để mua.

VẬY CẦN PHẢI TĂNG THUẾ ĐÁNH VÀO DÂN CHÚNG!"