Sunday, January 13, 2019

⚖⚖ ...HỢP PHÁP, QUYỀN LỰC VÀ CÔNG CHÍNH

"Đừng nói với tôi về luật pháp nếu anh không thể nói về sự công chính. Bởi: 
✅ chủ nghĩa Apartheid đã từng hợp pháp.
 ✅ Chế độ nô lệ đã từng hợp pháp
✅ Thảm họa diệt chủng Holocaust đã từng hợp pháp
✅ Chế độ thuộc địa đã từng hợp pháp
Tính hợp pháp (nhiều khi) là cơ hội của quyền lực chứ không phải của lẽ công bằng".

Lời nhà báo Jose Antonio Vargas