Friday, April 5, 2019

🌱...TẬN DỤNG CHẤT LIỆU ĐẾN TỪ THIÊN NHIÊN, ĐỂ BẢO VỆ THIÊN NHIÊN

Hãy sử dụng những vật dùng để chứa đựng thân thiện với môi trường mà cha ông ta đã xài từ lâu lắm rồi.