Thursday, March 7, 2019

🦏🦏...WE DON'T SEE THE WORLD AS IT IS, WE SEE IT AS WE ARE📖

chúng ta thường chỉ thấy những gì mình muốn thấy và bị đánh lừa qua các giá trị bề nổi, mà ít chịu nhìn đủ sâu về bản chất, nhìn đủ rộng để bao quát, để đơn giản thấy nó là chính nó.

Chúng ta thích mổ xẻ, chia nhỏ ra hơn là nhìn tổng thể. Chúng ta thích suy đoán, áp đặt hơn là cởi mở với con mắt bao dung, vị tha