Sunday, March 10, 2019

💉💉...MIẾN DỊCH CỘNG ĐỒNG TRONG 1 BỨC ẢNH VÀ TAI SAO NÓ LẠI QUAN TRỌNG , GIÚP NGĂN CHẶN CÁC ĐẠI DỊCH XẢY RA.
Đây là hình giải thích về miễn dịch cộng đồng. Những hình người màu xanh là những người chưa có miễn dịch nhưng vẫn đang khỏe mạnh. Những hình người màu vàng là những người đã có miễn dịch và đang khỏe mạnh. Những hình người màu đỏ là những người không có miễn dịch, đang bệnh, và có khả năng lây nhiễm cho người khác.

Ô chữ nhật thứ nhất mô tả một cộng đồng trong đó không ai có miễn dịch với bệnh cả. Do đó, nhóm bên trái chỉ bao gồm đa số là những người khỏe mạnh nhưng chưa có miễn dịch (màu xanh) và một số ít người chưa có miễn dịch nhưng bị đang bị bệnh và có khả năng lây bệnh cho người khác (hai hình nhân màu đỏ). Chính vì không ai có miễn dịch cả nên bệnh lây lan dữ dội và biến cộng đồng này trở thành nhóm bên phải bao gồm đa số những người bị bệnh (màu đỏ) và chỉ một số ít người may mắn thoát được (màu xanh).

Ô chữ nhật thứ hai mô tả một cộng đồng trong đó chỉ có một số ít người có miễn dịch với bệnh (màu vàng) sống lẫn với đa số người không có miễn dịch (màu xanh). Do đó, khi có một số ít người bị bệnh và có khả năng phát tán bệnh xuất hiện trong cộng đồng thì tất cả những người chưa có miễn dịch trong cộng đồng này đều bị bệnh hết (những người màu xanh bên trái trở thành những người màu đỏ bên phải). Chỉ có những người có miễn dịch (màu vàng) là thoát được thôi.

Ô chữ nhật thứ ba mô tả một cộng đồng được tiêm chủng đầy đủ, do đó trong đó đa số là những người có miễn dịch với bệnh (màu vàng). Chỉ có một số ít người không có miễn dịch (màu xanh) mà thôi. Do đó, khi những người bị bệnh (màu đỏ) xuất hiện, họ không thể lây cho ai được hết vì xung quanh họ toàn những người có miễn dịch và mầm bệnh được chặn ngay từ đó, không để lây lan đến những người chưa có miễn dịch được.