Sunday, July 29, 2018

📖...NELSON MANDELA NÓI VỀ GIÁO DỤC VÀ THI CỬ


📖
Nelson Mandela:
"Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào, không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa. Chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên.
-Bệnh nhân chết dưới bàn tay của các bác sĩ của nền giáo dục đấy.
-Các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đấy.
-Tiền bị mất trong tay của các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đấy.
-Nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đấy.
-Công lý bị mất trong tay các thẩm phán của nền giáo dục đấy.
-Sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia."

📖
Toàn văn
The famous statement of Nelson Mandela is displayed at the entrance of the University of South Africa thus:
« Destroying any nation does not require the use of atomic bombs or the use of long range missiles. It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examinations by the students. »
« Patients die at the hands of such doctors. »
« Buildings collapse at the hands of such engineers. »
« Money is lost in the hands of such economists & accountants. »
« Humanity dies at the hands of such religious scholars.*
« Justice is lost at the hands of such judges.»
« The collapse of education is the collapse of a nation. »