Saturday, July 21, 2012

[slide] Nielsen : marketing phân khúc giới tính, sự khác biệt NAM và Nữ






DOWNLOAD :  Dropbox