Saturday, July 21, 2012

[slide] Nielsen : marketing phân khúc giới tính, sự khác biệt NAM và Nữ


DOWNLOAD :  Dropbox