About

CuongDC community là hệ thống bài viết được chia sẻ - hầu hết là tự động nhờ tool riêng - với các nguyên tắc sau :

📖
-Tôn trọng Loves. Duy trì Loves luôn nhiều hơn Hates. Cổ vũ cho Loves. Comment/Bài viết chứa Hates quá lớn sẽ bị admin tiêu diệt ko cần báo trước.
-Tôn trọng sự khác biệt, bảo vệ những dòng tư tưởng dị gu, thiểu số, yếu thế.
-Tôn trọng sự chọn lọc tự nhiên. Những thứ chưa tốt sẽ từ từ bị xóa bỏ.
-Tôn trọng tính 2 mặt của vấn đề. Cái chưa tốt luôn tồn tại bên cạnh cái tốt.
-Tôn trọng quyền riêng tư.
-Tôn trọng, tuân thủ  luật pháp Việt Nam.

📖

CuongDC community bao gồm 
-ĐỌC  gì ?                                         : book.cuongdc.co
-ĂN MUA gì?                               : smartmoney.cuongdc.co
-WIKIGIRL                                     : passion.cuongdc.co
-Loant.in  FAN PAGE                      : LoanT.in
-Loant.in TELEGRAM                    : t.me/loantin
-TWEET                                           : twitter.com/cuong205a
-CONTACT US                                 :  cuongdc@googlegroups.com