About

CuongDC community là hệ thống bài viết được chia sẻ - hầu hết là tự động - với các nguyên tắc sau :
📖
-Tôn trọng Loves. Duy trì Loves luôn nhiều hơn Hates. Cổ vũ cho Loves. Comment/Bài viết chứa Hates quá lớn sẽ bị admin tiêu diệt ko cần báo trước
-Tôn trọng sự khác biệt, bảo vệ những dòng tư tưởng dị gu, yếu thế
-Tôn trọng sự chọn lọc tự nhiên. Những thứ chưa tốt sẽ từ từ bị xóa bỏ
-Tôn trọng tính 2 mặt của vấn đề. Cái chưa tốt luôn tồn tại bên cạnh cái tốt
-Tôn trọng quyền riêng tư
-Tôn trọng, tuân thủ  luật pháp Việt Nam
📖

CuongDC community bao gồm 
-CuongDC đọc gì ?                                         : book.cuongdc.co
-CuongDC ăn gì mua gì?                                : smartmoney.cuongdc.co
-wikigirl của CuongDC                                  : passion.cuongdc.co
-Loant.in của CuongDC, bằng Facebook       : LoanT.in
-Loant.in của CuongDC,  bằng Telegram      : t.me/loantin
-Tweet                                                             : twitter.com/cuong205a
-Contact                                                          :  cuongdc@googlegroups.com