About

CuongDC community là hệ thống bài viết được chia sẻ - hầu hết là tự động - với các nguyên tắc sau :
📖
-Loves nhiều hơn Hates. Cổ vũ cho Loves. Comment/Bài viết chứa Hates quá lớn sẽ bị admin tiêu diệt ko cần báo trước
-Tôn trọng sự khác biệt, bảo vệ những dòng tư tưởng dị gu, yếu thế
-Tôn trọng chọn lọc tự nhiên. Những thứ chưa tốt sẽ từ từ bị xóa bỏ
-Tôn trọng tính 2 mặt của vấn đề. Cái chưa tốt luôn tồn tại bên cạnh cái tốt
-Tôn trọng quyền riêng tư
-Tôn trọng, tuân thủ  luật pháp Việt Nam
📖

CuongDC community bao gồm 
-Inspire collection, tập hợp những bài viết  : book.cuongdc.co
-Passion collection , wiki girl                       : passion.cuongdc.co
-Loan tin Facebook                                       : LoanT.in
-Loan tin Telegram                                        : t.me/loantin
-Tweet                                                            : twitter.com/cuong205a
-Contact                                                          :   cuongdc@googlegroups.com